Logga in som Förening

Logga in som Besökare
Föreningens Meny

Konfiguera min profil

* Namn mottagare:

* E-post mottagare:

   

* Ditt namn:

* Din e-post:

   

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Tipsa en vän!

Arkiv - Protokoll
   
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Kölingareds
Byalag. Torsdagen den 28 oktober 2010, kl. 19,00
Plats: Årås kvarn
 
Närvarande: Bernt Enghardt, Torbjörn Kjelling, Rolf Sjöberg, Myram
Bukowski, Mats Johansson, Jens Böhn och Tomas Jacov.
Jens lämnade mötet efter §4.
Närvarande fr.o.m §5; Håkan Hammarsand.
 
§1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkomna.
 
§2. Föregående mötes protokoll föredrogs och godkändes samt
lades till handlingarna.
 
§3. Information om LOPPIS resultat. 18 612:- kr. insatt på konto i bank.
"Loppis" - Myram meddelade att hon är beredd att ta hand om denna
även under sommarsäsongen 2011.
Ett varmt TACK! för den gångna säsongens insats!
 
§4. Kölingareds "Multi-Arena". Jens föredrog nuläget. Beslutades att
hålla en kraftsamling lördagen den 13 november kl. 14,00 - där vi upp-
manar Kölingaredsbor med flera att engagera sig i arbetet med
"multiarenan". Torbjörn fixar inbjudan via Kölingareds Nyheter -
extrablad.  
 
§5. Centrumplatsen - Håkan talar med Lyreborg om snöröjning under
säsongen 2010/2011. Kostnad för detta meddelas till Bernt.
 
§6. Varpaledsbadet - inför 2011 - badsäsongen tillsyn är för
närvarande ett ?
 
§7. Kassör - Vi behöver ny kassör. Rolf har lovat tala med Dag Lagnerö.
Besked inväntas i detta ärende.
 
§8. Nästa styrelsemöte - onsdagen den 12/1 2011, kl.19.00 i Årås kvarn. 
 
§9. Mötet avslutades - Bernt fick hälsning hem till hustrun Lisbeth
med TACK! för det goda fikat.
 
Tomas Jacov /sekreterare/   Bernt Enghardt /ordförande/
 
 
................................................................................................

Protokoll fört vid sammanträde med Styrelsen för
Kölingareds Byalag, Onsdagen den 1 september
2010. kl. 19.00. Plats: Årås Kvarn, Kölingared.

 

Närvarande: Bernt Enghardt, Torbjörn Kjellin, Rolf Sjöberg, Myram Bukowski,

Mats Johansson, Björn Klasson och Tomas Jacov.

Närvarande fr.o.m  § 5: Jens Böhn och Håkan Hammarsand.

 

§1.

Ordförande öppnade mötet och hälsade välkomna.

§2.

Minnesstund för vår bortgångna medlem Margaretha Bladh.

Byalaget representeras vid begravningen av Bernt E. + ev. någon

mer.

Byalaget beslutade hedra Margarethas minne med blomster

till graven samt en gåva till Barnhemmet Nasarets Vänner.

§3.

Föregående mötes protokoll föredrogs och godkändes samt

lades till handlingarna.

§4.

Information om LOPPIS resultat. 17.483:- *) insatt på konto i bank.

*) resultat t.o.m. 8 aug. – Öppet även under medeltidsdagarna

på Årås Kvarn helgen 11-12 september.

Efter sista gången får vi samlas den 18/9 kl. 09.00 för packning- och

bortforsling av överblivet material.

Tack till Myram och hennes medhjälpare.

§5.

Diskussion uppkom om hanteringen av inkommande fakturor.

Fakturor skall alltid passera och attesteras av styrelsen i Byalaget.

§6.

Kölingareds ”Multi-Arena” meddelade Jens att bygglov nu är klart.

Uppmanades ”Byalaget” att engagera sig i arbetet med ”arenan”.

”Schema-mässigt” bör plintarna vara klara i höst.

Beslutades om ett ”EXTRABLAD” Kölingareds-Nyheter med

inbjudan till STORMÖTE på Årås Kvarn för att
- ”ragga” intresserade ”byggarbetare”.

- Tigga ihop träd till virket.

§7.

Vildmarksleden: Bernt rapporterade från invigningen av

vindskyddet samt presenterade ”nya broschyren”.

Leden är nu spångad så att man i stort sett kan ta sig runt torrskodd.

§8.

Varpaledsbadet – Beslutades att erhållet bidrag från Ulricehamns

Kommun helt tilldelas de som haft skötseln av badplatsen under
sommarsäsongen. (Gösta Knutsson och Ingrid Jacov)

§9.

a)TIPSPROMENADERNA –  Resultat: 2210:- netto denna säsong.

b) KÖLINGAREDSDAGEN – Resultat 5600:- netto ( Duktigt jobbat)

Nästa års Kölingaredsdag arrangeras av Österbo Rote 2011.

§10.

Ekonomirapport –  Återkommer med detta nästa möte.

Björn Klasson kontaktar Britt-Marie Melander alt. Ronny Svensson

då vi behöver fylla kassörsvakansen efter Margaretha.

§11.

Hemsidan – sköter Sven-Olov Larsson förträffligt bra - Tack.

§12.

Kölingareds Nyheter – Torbjörn Kjellin sköter denna alldeles förträffligt.

§13.

Fototävlingen är avgjord. 7 deltagare med 19 bilder.

(Resultat av tävlingen se Byalagets hemsida)

§14.

Centrumplatsen- Grusad, Skötsellistan har fungerat bra.

Förslag om samma ordning nästa år (2011) antogs av styrelsen.

§15

Landsbygdsalliansen: / Bernt och Tomas kommer att representera

LA och Kölingareds Byalag vid Landsbygdskonferens i
Emmaboda 20-21 oktober.

§16.

Övriga frågor – a) Sven-Olov Larsson ombeds fullfölja nästa etapp av

Utvecklingsplanen.

b) Välkomstdag för ”nyinflyttade Kölingaredsbor” planeras för våren.

Styrelsen återkommer med datum.

§18.  

Nästa styrelsemöte onsdag 28/10 kl. 19.00 Plats: Årås Kvarn

§19.

Mötet avslutades.

……………………………………..                      ………………………………………..

Tomas Jacov /sekreterare /                       Bernt Enghardt / ordförande /

 

..................................................................................

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Kölingareds

Byalag

Onsdagen den 28 april 2010. kl. 19.00.

Plats: Årås Kvarn, Kölingared.

Närvarande: Bernt Enghardt, Jens Böhn, Torbjörn Kjellin, Håkan

Hammarsand, Rolf Sjöberg, Myram Bukowski och Tomas Jacov.

Adjungerade medlemmar §1 och §2: Sven-Olov Larsson och Jan Holm

Anmält förhinder: Margaretha Bladh, Mats Johansson och Björn Claesson.

§1.

Ordförande öppnade mötet och hälsade Sven-Olov och Jan ( dessa eldsjälar

är till stor del orsaken till vår utmärkelse ”Årets Byalag 2009 – Sjuhärad,”)
särskilt välkomna.

§2.

Bernt föredrog Nomineringen – årets utvecklingsgrupp.

Vandringspriset (pokal) skall förvaras synligt i vitrinskåp på Årås Kvarn.

Tomas fick uppdraget att ”fixa” skylt med motiveringstexten.

§3.

Geocatching: Vi talade om ev. inköp av GPS för utlåning – Sven-Olov driver detta.

§4.

Infotavlorna: Diskuterades belysning tavlan vid Årås Kvarn. Beslut fattades att

ordna med detta – Bernt kontaktar Sten Sönnergren.

Skötsel av tavlorna är viktig. – Se till att informationen är seriös och aktuell.

§5.

Föregående mötes protokoll föredrogs och godkändes samt lades till handlingarna.

§6.

Ekonomiläget inga förändringar föreligger att rapportera.

§8.

Centrumplatsen: Medlemsförslag om skötsel har inlämnats. Tack!

Styrelsen antog förslaget som sitt eget och beslutade att godkänna detsamma.

Kontakt skall tagas med berörda kontaktpersoner för genomförande av planen.

§9.

TIPSPROMENADERNA – Ny skylt och affisch presenterades.

§10.

LOPPIS – Arbetsdag 15 maj kl. 10.00 – Hämta grejor från församlingshemmet.

(Rolf, Anders, Torbjörn och Tomas + ev fler frivilliga)

Arbetsdag 22 maj kl. 10.00 – Prissättning, upplockning m.m

(Håkan, Bernt och Torbjörn + ev fler frivilliga)

Öppningsdag: 30 maj (Mors Dag)

§11.

Hemsidan – jobbar vi vidare med.

§12.

Kölingareds Nyheter – nästa nummer utkommer i juni.

Torbjörn tittar över sändlista.

§13.

Vägarna – vi kan bara konstatera att vägplanerna har ändrats i prioritetsordning.

Vägmötet skjuts till nästa år – vilande.

Bernt ”fixar” gruset och ny flagga till Centrumplatsen.

§14.

Arenaprojektet – startpunkten är nära.

(Ytterligare 25.000:- har beviljats projektet från Landsbygdsalliansen.)

§15

Välkomstdag – ”Nya Kölingaredsbor” – bordläggs till nästkommande sammanträde.

Planering av dag för denna aktivitet.

§16.

Städdag – ”Håll byn ren” – vi gör så gôtt vi kan för att hålla rent i våra marker.

§17.

Fototävlingen – ”Se bygden med besökarens ögon” – pågår för fullt fram till 1/6.

§18.

Övriga frågor:

- Eventuellt vridning av stolparna på ”Tipspromenaden” för att synas bättre på

avstånd.

- Tipspromenadregler upprättas.

- Nästa styrelsemöte onsdag 1/9 kl. 19.00

§19.

Mötet avslutades.

…………………………………….. ………………………………………..

Tomas Jacov /sekreterare / Bernt Enghardt / ordförande

 
.........................................................................................

Kölingareds Byalag

Protokoll fört vid sammanträde med Styrelsen för

Kölingareds Byalag

Onsdagen den 24 mars 2010. kl. 19.30.

Plats: Årås Kvarn, Kölingared.

Närvarande: Bernt Enghardt, Margaretha Bladh, Jens Böhn, Mats Johansson,

Håkan Hammarsand, Rolf Sjöberg och Tomas Jacov.

Anmält förhinder: Myram Bukowski och Torbjörn Kjellin.

§1.

Ordförande öppnade mötet och hälsade nyvalda medlemmar i styrelsen välkomna.

§2.

Genomgång av årsmötes- och styrelseprotokoll från tidigare möte.

§3.

Konstituering av styrelsen. Till vice ordförande samt sekreterare valdes Tomas

Jacov. Till kassör valdes Margaretha Bladh.

§4.

Firmateckning: Att teckna firma Kölingareds Byalag, bankgiro, plusgiro

och andra värdehandlingar valdes Bernt Enghardt (ordf.) och Margaretha
Bladh (kassör) var för sig. (Paragrafen förklarades omedelbart justerad).

§5.

Den av årsmötet beslutade Verksamhetsplanen 2010 föredrogs och lades till

handlingarna.

§6.

Ekonomiläget i föreningen genomgicks.

§7.

Meddelades att Vägmötet kommer att hållas någon gång april/maj. (Hänger

på när Kommunalrådet och Landsbygdsalliansens ordförande kan deltaga.
Exakt datum meddelas senare.

(Snön skall vara borta – Centrumplatsen snyggas upp och grusas.)

§8.

Iordningställande av LOPPMARKNADEN – en arbetsdag är avsatt

till den 15 maj kl. 10.00 – Bernt pratar med Myram ang helgen 23-24/5

§9.

TIPSPROMENADERNA – Tomas ”fixar” ny inbjudande skylt.

Ansvarsdagar:

30/5 Mors Dag Torbjörn Kjellin

13/6 Jens Böhn

20/6 Mats Johansson

27/6 Bernt Enghardt

4/7 Tomas Jacov

11/7 Margaretha Bladh

18/7 Björn Claesson

25/7 Margaretha/Katarina Bladh

1/8 Sven-Olov Larsson

Vinster: 1:a pris 3 Trisslotter

2:a pris 2 Trisslotter

3:e pris 1 Trisslott

§10.

Vildmarksleden – förslag har framlagts om deltagande i GEOCACHING –

beslutades att hålla detta vilande då det inte fanns någon intresserad av

handhavande av detta.

§11.

Hemsidan – beslutades om anskaffning av egen webbadress: www.kolingared.se.

beslutades att uppdra åt S-O Larsson att fixa med detta.

§12.

Broschyrer – meddelades att nya broschyrer skall framtagas på sv/en/ty.

I sammanhanget meddelade ordförande om inbjudan till fototävling ”VÅR BYGD”

Styrelsen beslutade anta denna utmaning.

§13.

Kölingareds Nyheter – Vi gläds åt denna fantastiska tidskrift. (Senaste numret var

något alldeles extra) Tack Torbjörn för Din insats.

§14.

Varpaledsbadet – så länge Byalaget tar hand om skötsel av detta kommer det att

finnas kvar. Kommunen driver det inte vidare utan att vi ställer upp.

§15.

Telefon/Kontaktlista – aktuella adresser och telefonnummer till styrelsens

medlemmar gicks igenom och lista upprättas för distribution (se bilaga)

§16.

Landsbygdsalliansen – meddelades att Bernt Enghardt (ordinarie) och Tomas Jacov

(suppl.) har valts in i Styrelsen som representanter för Östra Redväg.

§17.

Övriga frågor: Nästa styrelsemöte 28/4 kl. 19.00 plats: Årås Kvarn.

§18.

Mötets avslutande.

Tomas Jacov /sekreterare / Bernt Enghardt / ordförande /

........................................................................
 
Kölingareds Byalag

Protokoll fört vid Årsmöte med Kölingareds Byalag

Måndagen den 2010-02-22

Plats: Årås Kvarn, Kölingared

§1

Mötet öppnades av Bernt Enghardt.

§2

Till att leda årsmötets förhandlingar valdes Sven-Olov Larsson.

§3

Till sekreterare vid årsmötet valdes Tomas Jacov.

§4

Att justera årsmötesprotokollet tillsammans med ordföranden valdes

Katarina Bladh och Arne Johansson.

§5

Kallelsen till årsmötet förklarades stadgeenligt/behörigt utlyst.

§6

Styrelsens årsredovisning:

VERKSAMHETSBERÄTTELSEN föredrogs och godkändes med

tillägg om det arbete som nedlagts för att förbättra våra vägar även

skall skrivas in.

EKONOMIN Resultaträkning & Balansräkning föredrogs, kommen-

terades, godkändes och lades till handlingarna.

§7

Revisorerna föredrog sin berättelse och rekommenderade

årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet för gångna verksamhetsåret.

§8

Balansräkningen fastställdes.

§9

Ansvarsfrihet beviljades styrelsen för gångna verksamhetsåret.

§10

Till ordförande för Kölingareds Byalag 2010 valdes Bernt Enghardt.

§11

Två ordinarie ledamöter Håkan Hammarsand och Mats Johansson

omvaldes (2 år.)

Fyllnadsval (1år) Margaretha Bladh.

Suppleanter Torbjörn Kjellin (omval) Myriam Bukowski (nyval).

Fyllnadsval (1 år) Rolf Sjögren.

§12

Till revisorer valdes Maj-Lise Johansson och Kais Böhn

Revisorsuppleant Anna Stenmark

§13

Till valberedning valdes Arne Johansson (sammank.) och Inga-Britt

Kjellin.

§14

Övriga frågor

a) Verksamhetsplan för 2010 fastställdes.

b) Snöröjning av Centrumplatsen ventilerades och delegerades

till styrelsen.

c) Ordförande Bernt Enghardt avtackade Berit Persson med

blommor.

§15

Årsmötet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Tomas Jacov Sven-Olov Larsson (mötesordf.)

Katarina Bladh (just) Arne Johansson (just)

..............................................................................
 
Kölingareds Byalag

Protokoll fört vid styrelsemöte med Kölingareds Byalag 13 januari 2010

Plats: Årås Kvarn

Närvarande: Bernt Enghardt (ordf.) Björn Klasson, Torbjörn Kjellin, Jens Böhn

och Tomas Jacov.

Meddelat förhinder: Berit Persson och Mats Johansson

§1. Ordförande förklarar mötet öppnat samt kommenterar ledamöternas

engagemang i styrelsens arbete.

§2. Föregående mötes protokoll föredrogs och lades till handlingarna

efter justering av §6 och §7.

§3. Till sekreterare för kvällen valdes Tomas Jacov.

§4. Ekonomin: Ingen utförlig rapport förelåg vid mötet då ordinarie

kassör/sekreterare var frånvarande.

§5. Valberedningen: Ledamöterna var kallade till kvällens sammanträde

för genomgång med styrelsen, men ingen ledamot infann sig till mötet.

§6. Pågående projekt:

Bioenergi: Bernt har talat med Anette Christensen ang. möjligheter till

ersättning. Arne Johansson har nu ”bollen” vad gäller Årås Kvarn.

Flis: Inget aktuellt just nu för Byalaget.

Centrumplatsen: Mats J har avsagt sig skötseln av denna.

Björn K. talar med ”kyrkogårdsklipparna” om ett eventuellt samarbete

av gräsklippandet.

Vildmarksleden: Här är det inget fel på engagemanget – Ny

informationstavla uppsatt vid Årås Kvarn – Arbetsgruppen för leden

arbetar på med flera nya projekt.

”LOPPIS”: Myram Bukowski i Baggekulla har åtagit sig ansvaret i 2 år.

Försäljningen av loppisprylar kommer att ordnas genom schemasättning

bland Byalagets medlemmar.

Paviljongen: /Årås MultiArena: Här behöver vi sätta till en kommitté

som jobbar med detta. (Jens ligger sömnlös redan nu.)

§7. Hemsidan/Kölingareds Nyheter: Dessa två objekt sköts exemplariskt.

(En eloge till Sven-Olov Larsson och Torbjörn Kjellin – protokollförarens

personliga anm.)

§8. Vägsammanträde: Meddelades att Bernt och Sven-Olov deltar i en

samling/stormöte angående våra länsvägar LV1882,LV1878 och

LV1881).

Byalaget har också utformat en skrivelse till Vägverket angående dessa

vägar.

§9. Föreläsning/Information: kommer att avhållas på Årås Kvarn torsdag

den 21 januari kl. 16.00. Byalaget representeras av 3-4 ledamöter.

§10. ÅRSMÖTET: kommer som tidigare beslutats att avhållas på Årås Kvarn

måndagen den 22 februari kl. 19.00

Torbjörn ”fixar” kallelsen – Jens talar med någon från Ulricehams-

Revyn om deltagande vid årsmötet med något nummer.

Servering: Kaffe, Frallor och kaka. Vi vidtalar några stycken om hjälp

med serveringen denna kväll.

§11. Övriga frågor:

Välkomstdag: Förslag framfördes om att anordna en välkomstdag för

”nya Kölingaredsbor” – förra gången blev så lyckad. Styrelsen arbetar

vidare med denna fråga för att hitta lämplig tid.

§12. Ordföranden förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

Tomas Jacov Justeras: Bernt Enghardt (Ordförande)

.................................................................................................... 
 
 
Läs mer om      
Uppdaterad Besökare Kommentera (66) Ansvarig utgivare
Senast uppdaterad: 2012-10-02 21:10:20 - Tipsa om uppdatering
Denna sidan har haft totalt 54008 besökare
Denna sidan har 66 kommentarer - Läs kommentarer - Skriv kommentar
Ansvarig utgivare: Sven-Olov Larsson - Kontakta kontaktpersonen

Skicka e-post till Byalagets kontaktperson

* Ditt namn:

* Din e-post:

   

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Skicka e-post

Skriv en kommentar (gäller nuvarande sida)

* Ditt namn:

* Din e-post:

   Använd denna nyckelkod i fältet nedan:
Skriv koden med versaler (små bokstäver).
 

* Nyckelkod:

   
Titel:

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Skriv kommentar