Logga in som Förening

Logga in som Besökare
Föreningens Meny

Konfiguera min profil

* Namn mottagare:

* E-post mottagare:

   

* Ditt namn:

* Din e-post:

   

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Tipsa en vän!

Energiprojektet
   

Skog – Vatten – Vind    

Kölingareds byalag har deltagit i ett s.k. klimatprojekt, där man med stöd från det statliga klimatinvesteringsprogrammet studerat förutsättningarna för lokal produktion av förnyelsebar energi - och minskade koldioxidutsläpp - från skog, vatten och vind.

Projektet avslutades nyligen med ett informationsmöte i Årås kvarn. Här följer slutrapporten från projektet:

 

Bioenergi

från Kölingareds skogar

 Tillgång:

.  Cirka 5 000 hektar skogsmark

.  Möjligt årligt virkesuttag, slutav-

verkning och gallring, ca 30 000 

   m3f.  (kubikmeter fast mått)

.  Cirka en tredjedel av detta utgöres

av grot (grenar och toppar)
 

   vilket kan ge cirka 10 000  m3s (kubikmeter stjälpt mått) flis.

.  Därutöver energived, ”städning” av åkerkanter, hagar m.m.

   som beräknas ge 5 000 – 10 000 m3s flis.

.  Totalt 15 000 – 20 000 m3s per år.

.   Motsvarande 13 000 – 17 000 MWh energi. (1300-1700 m3 olja).

 

Klimateffekt

.  Om denna förnyelsebara energiresurs ersätter olja/kol ger det en

   minskning av koldioxidutsläppen (CO2) med 3 200 – 4 200 ton.

   (Nettoreduktionen bedöms till 250 kg. CO2/MWh biobränsle.

(Lunds universitet 1999).

 

Bakgrund - Nu-läge

En del av det möjliga uttaget av grot och energived utnyttjas redan.

Priset på de här sortimenten har dock hittills varit så lågt att många
avstått från att utnyttja de tillgångar som faktiskt finns. Det här har
skapat något av dubbel förlust. Förutom minskade intäkter leder ex.
uteblivna röjningar och för sena gallringar även till minskad  skogstill-
växt och  långsiktigt försämrad skogsekonomi.

 Stigande priser på fossila energiråvaror samt krav på minskade

koldioxidutsläpp driver på utbyggnaden av biobaserade värmeverk.
Som en direkt effekt av detta har priset på olika bränslesortiment (flis,
 pellets osv.) ökat under det senaste året

 Ulricehamns kommun satsar just nu, genom sitt energibolag, på en

utbyggnad av bioeldade värmecentraler i tätorterna. Dessa har hittills
varit inriktade på eldning med pellets. Från politiskt håll har man
dock uttryckt intresse för en fliseldad värmecentral, ex. i Dalum.

Utvecklingsmöjligheter

 Som alternativ till traditionell leverans för ”bulkproduktion” av

energiråvara kan man tänka sig bildandet av en ekonomisk förening
eller AB. Förslagsvis kallad  BIK  (Bioenergi från Kölingared).

 BIK som skulle kunna svara för produktion och leverans av färdig

flis till värmeanläggningar i närheten. Alternativt sälja färdig värme
genom att bygga, äga och driva en lokal värmecentral i någon av
närliggande tätorter. (Exempel på detta, om i större skala, finns
bland annat i Pålsboda, Hallsbergs kommun, där sju skogsägare
driver ett värmeverk som förser en stor del av samhället med
fjärrvärme).

 BIK kan även ”ta tag i” andra förädlingsalternativ.

 

Förslag till; Handlingsplan

Fortsatt diskussion och förankring. Finns det tillräckligt intresse för

bildandet av ”BIK ” ?

Om svaret är ja, utses bland intressenterna en interimsstyrelse som ..

Tar kontakt med kommunen/kommunerna, bl.a. om närvärme-

planerna i Dalum och ev. intresse i Mullsjö, Sandhem.

Granskar möjligheten för annan typ vidareförädling av flis,

exempelvis småskalig pelletsproduktion.

Upprättar förslag till organisation, bemanning, investeringar,

kapitalbehov,

Upprättar en affärsplan m.m. inför bildandet av eventuell

ekonomisk förening/bolag.

 

Vem gör´et?

De som bör ha störst intresse av god avkastning från skogen är

skogsägarna i området. I den gruppen finns personer som sammantaget representerar en bred erfarenhet och kunnande vad gäller skogsbruk,
företagande, teknik, ekonomi samt besitter erforderlig entreprenörs-
anda. Vårt förslag är att LRF-avdelningens styrelse ”tar tag i frågan”
och utser en arbetsgrupp som jobbar vidare enligt förslaget till
handlingsplan (ovan).
 

Vattenkraft från Tidan

(Förnyelsebar energi i sin renaste form)

 

Tillgång:

. Två vatten-

fall, ett vid
Årås
kvarn och
ett i centrala Kölingared,

(Kölings-

holm 2:2) .
Båda har
använts
för el-pro-
duktion.

 .  För Årås

kvarn beräk-
nas den
möjliga
energi-
produktion
till cirka
70 000 kWh.
 
Eller 70 MWh. = 7 m3 olja.
 
 .  Kölingsholm 2:2 möjlig energiproduktion beräknas till 345 000 kWh
= 345 MWh=35 m3 olja.

 

Klimateffekt

  Om vattenkraft från Årås och Kölingsholm  ersätter olja eller kol ger

   det en minskning av koldioxidutsläppen (CO2) med cirka 350 ton.

 

Bakgrund - Nu-läge

 Årås kvarn och elektricitetsverk försörjde under lång tid

(ca. 1930-1950) gårdarna i området med el. Stationen producerade
ca. 60 000 kWh men togs ur drift under 1960-talet. Kvarnen med
tillhörande vatten och fallrättigheter ägs idag av Bygdegårdsföreningen
Årås kvarn.

När kraftverket stängdes sänktes vattennivån ovan dammfästet.

Dammen kan dock utan större investeringar återställas till ca. 250
meters nivån, vilket gör att nivåskillnaden, ca. 3 meter, mellan Jogen
och Vållern kan utnyttjas. Några särskilda tillstånd och vattendomar
finns inte. Dock finns ett länsstyrelsebeslut från 1997 om en
högsta nivå, 249,81 meter, till vilken påsadling av dammen kan godtas.

 Kölingsholm 2:2  har anor från 1880-talet. Dämningsrätt m.m.

har fastställts i vattendomar från 1941 och 1968. Kraftverket var
i drift fram till slutet av 1990-talet. Fallhöjden beräknas till cirka
4,5 meter och den årliga energiproduktionen till 345 000 kWh.

Fastigheten ägs i dag av familjen Anette Christensen, Holbaek, Danmark.

   

Utvecklingsmöjligheter

 Årås kvarn: En lönsamhetsanalys för Årås kvarn visar att investering

i ny tub, turbin m.m. beräknas till 565 000 kr. Med 80 procentig
lånefinansiering och 15 års amortering ger anläggningen första året
ett netto på ca 15 000 kr, År 15 cirka 48 000 kr. Med andra ord
ett blygsamt resultat. Trots det kan investering ändå vara intressant.
Dels för att täcka anläggningens eget behov av el, dels för att förstärka
föreningens miljöprofil.

Kölingsholm 2:2, bedöms som ett klart lönsamt alternativ.

Investeringen på drygt 2 miljoner kr. kan vid 100 procents lånefinansie-
ring ge ett netto första året på 48 000 kr. År 15 cirka 180 000 kr.

 

Förslag till; Handlingsplan

Årås kvarn: Om Bygdegårdsföreningens styrelse bestämmer sig

för att gå vidare är första steget upprättandet av en enkel miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för området. Med den som
underlag kan samråd med länsstyrelsen om erforderliga tillstånd
m.m. påbörjas. Möjligheten till ekonomiskt stöd från olika
landsbygdsprogram o.dyl. bör vara goda, vilket ytterligare kan f
örbättra lönsamhetskalkylen.

 

Kölingsholm 2:2. Fastigheten är i privat ägo. Lönsamheten vid

en investering och återstart bör upplevas som attraktiv.  Byalagets
styrelse ansvarar för att ägaren får del av de kalkyler som upprättats. 

 

Vem gör´et?

 Beslut och verkställighet av eventuellt tillvaratagande av energiresur-

serna vid Årås kvarn respektive Kölingsholm 2:2 åvilar respektive ägare.
 

Vindkraft

– en outnyttjad resurs

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillgång: Ovanstående vindkarta, upprättad av  Kraftö Vind,
visar tänkbara platser för vindkraftverk i Kölingared. Tillgången
på vind är okänd eftersom det ännu inte skett någon vindmätning.
Ett tänkbart scenario är uppförandet av sex vindkraftverk. Med
en effekt på 2 MW, årsproduktion ca 5 600 000 kWh vardera, kan
dessa ge ett totalt energitillskott på cirka 30 000 MWh.

 

Klimateffekt:

Varje verk sparar utvinningen av ca. 2 200 ton kol (570 ton olja)

och minskar koldioxidutsläppen (CO2) med cirka 4 700 ton. Med
sex verk blir Kölingareds bidrag till klimatet en minskning av kolför-
brukningen 13 300 ton (cirka 3 000 ton olja) och drygt 25 000 ton
i minskade CO2-utsläpp.

 

Bakgrund - Nu-läge

Intresset för etablering av vindkraftverk är stort och många företag

är aktiva i jakten på upplåtelserätter till mark.  I Kölingared är det fn.
Kraftö Vind som visat störst intresse. Ett informationsmöte har
hållits där man presenterade en tänkt ”vindkraftpark” syd-öst
Tåhult.

När/om företaget når en överenskommelse med markägarna om

arrende kan vindmätning och ansökan om erforderliga tillstånd starta.
Först därefter vet vi hur mycket det egentligen blåser och om
myndigheterna, och ex. flygvapnet har några invändningar.

 

Utvecklingsmöjligheter

En satsning på vindkraft ger, förutom miljövinsten, i första hand

berörda markägare ett ekonomiskt tillskott i form av markarrende.
Övriga i bygden kan också bli delaktiga i satsningen genom bildandet
av en s.k. vindandelsförening.

Utöver att ”bara” låta utomstående vind-bolag bygga och driva

anläggningen kan en satsning på bygdeägd vindkraft övervägas.
Det kan ske genom bildandet av en ekonomisk förening, altn. AB,
som finansierar projektering och byggandet genom försäljning av
andelar. Exempel på den modellen finns bland annat i fd. Bjärke
kommun (Alingsås).

 

Förslag till; Handlingsplan

Tornet på vindkraftverk i storleksordning 2 MW är cirka 100 meter

högt. Alla är kanske inte odelat positiva till detta inslag i landskapsbilden.

. Frågan om hur ”folket i bygden” ställer sig bör undersökas.

. Om vindkraften inte möter allt för stort motstånd bör även intresset

  för uppförandet av ett bygdeägt vindkraftverk testas.

 

Vem gör´et?

Byalagets styrelse genomför en undersökning av bygdens inställning

 till vindkraft.

LRF-avdelningen/Byalaget tar initiativ till ett möte med angränsande

avdelningar eller byalag för att diskutera förutsättningarna för ett
bygdeägt vindkraftverk.

  

Projektet

I arbetet med underlag och sammanställning av rapporten har

följande personer helt eller delvis deltagit: Lena Lagnerö, Håkan
Hammarsand, Jens Böhn, Johan Schürer, Robert Fichtinger,
Lars Johansson, Dag Lagnerö, Sven-Olov Larsson, Lars Olsson,
Jan Holm och Arne Johansson.

 

Slutrapportens underlag, källhänvisningar m.m. finns hos byalagets

ordförande, Bernt Enghardt, 0515-910 00, där även en skriftlig
utgåva kan beställas.

 

  
 
 
Läs mer om      
Uppdaterad Besökare Kommentera (67) Ansvarig utgivare
Senast uppdaterad: 2009-11-19 18:21:13 - Tipsa om uppdatering
Denna sidan har haft totalt 54009 besökare
Denna sidan har 67 kommentarer - Läs kommentarer - Skriv kommentar
Ansvarig utgivare: Sven-Olov Larsson - Kontakta kontaktpersonen

Skicka e-post till Byalagets kontaktperson

* Ditt namn:

* Din e-post:

   

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Skicka e-post

Skriv en kommentar (gäller nuvarande sida)

* Ditt namn:

* Din e-post:

   Använd denna nyckelkod i fältet nedan:
Skriv koden med versaler (små bokstäver).
 

* Nyckelkod:

   
Titel:

Meddelande:*
Obligatoriska uppgifter


Skriv kommentar